CREOLE

When Consular Notification is at the Foreign National's Option

 

Kòm yon moun ki pa sitwayen ameriken ke yo arete oubyen mete nan prison, ou gen dwa mande nou mete konsil peyi-ou isit o Zetazuni o kouran sitiyasyon-ou. Yon ofisyèl nan konsila peyi-ou byen ka ede ou jwenn yon avoka, oubyen tou li ka kontakte manm fanmi-ou epi vizite ou nan prizon, e li ka menm fè plis bagay toujou. Si ou ta renmen nou kontakte otorite-yo nan konsil peyi-ou, ou ka fè demand sa-a kounyela-a oubyen nenpòt ki lè nan lavni. Lè nou va fin mete otorite konsil-la o kouran, yap gen dwa rele ou nan telefòn ou oubyen visite ou. Eske ou vie nou mete otorite konsil peyi-ou o kouran?

Oui
YES
Non
NO

 

Signature/siyati:

Date/dat: