Skip to main content
Oregon.gov Homepage

Koe founga ke ma’u ai ha laiseni faka’uli Oregon

Neongo ‘oku ‘ikai ai hao pepa nofofonua, ‘oku ke lava he taimini o ma’u ha’o laiseni faka’uli i Oregon. Kamata i Sanuali 1, 2021 koe kakai i Oregon ‘oku ‘ikai toe fiema’u ke nau fakahaa ha tatau ‘o ‘enau nofofonua pe sitiseni ke ma’u ha’anau laiseni faka’uli. ‘Oku ‘ikai ke fiema’u ha’o Fika ngaue pe ko ha tohita’u i ‘Amelika.
 
Koe laiseni faka’uli ‘oku ‘ikai tonu ke feto’oaki moe ID mo’oni. Kapau ‘oku ‘i ai ha’o laiseni faka’uli, te ke lava ‘o ngaue’aki ke faka’uli fakalao pe fakahaa ke fakamoni’i ‘aki kita. ‘Oku ‘ikai ke ngaue’aki ki he ngaahi taumu’a ke fakamo’oni’i kita fakapule’anga. ‘E ‘uhinga eni ‘e kamata i Okatopa 1, 2021 ho’o ’ikai ke lava o ngaue’aki ha laiseni faka’uli Oregon ke folau ‘i ha vakapuna pe hu ki ha ngaahi fale fakapule’anga pe peisi fakakautau.

 

Koe “ID mo’oni” koe laiseni faka’uli ‘oku toe malava ke ngaue’aki ki he fefolau’aki he ‘ea pea moe hu ki he ngaahi fale fakapule’anga pe moe ngaahi feitu’u fakatapui. Ke ma’u ha ID mo’oni ‘i Oregon, kuopau ke ma’u ‘e he kakai e tatau ‘o ’enau tu’unga nofo fakalao pea fakahuu moe ngaahi tohi fakamo’oni kehe ke fakamooni’I ai kita. Koe ngaahi tohi fakamo’oni koeni ‘e malava ke kau ki ai e paasipooti pe koe tohita’u fakamo’onipau tatau mo’oni ho tohita’u, tatau ‘oe Fika ngaue, pea moha toe ID kehe pe. Kamata i ‘Okatopa 1, 2021, te ke fiema’u ha ID mo’oni ke heka ‘i ha vakapuna pe hu ki ha feitu’u fakapule’anga pe peisi fakakautau.

Kapau koe tali koe “’io”, te ke fiema’u e ngaahi sitepu kehekehe . Koe ngaahi fakahinohino kiate koe ‘oku ‘i he DMV uepisaiti ki he to’utupu: https://www.oregon.gov/odot/DMV/TEEN/pages/index.aspx

Ka ‘oku ke fiema’u ke ke ako faka’uli i Oregon, te ke lava o ma’u e tohi ngofua kihe akoako faka’uli mo ako’I koe ihe faka’uli.

Kapau ‘oku ‘ikai ke ke lava o ma’u ha laiseni faka’uli koe’uhi koe palopalema moe falehopo, ‘alu ki he https://www.courts.oregon.gov/courts/Pages/default.aspx ke ma’u e feitu’u ki ho falehopo ke ke lava o solova ho palopalema.​