Text Size:   A+ A- A   •   Text Only
Find     
Site Image

82nd Avenue of Roses Implementation Plan

The Oregon Department of Transportation (ODOT) is leading a transportation planning effort to identify potential transportation improvement projects on 82 Avenue in Portland and northern Clackamas County. The project study area extends approximately 7 miles from NE Killingsworth Street on the north end to Johnson Creek Boulevard in Clackamas County on the south end.

Planning work began in fall 2015 and will take a year and a half to complete.

Learn more about the project by reading the Frequently Asked Questions (PDF, 53KB) and a spring 2016 fact sheet (PDF, 494KB). 

Recent News!

07/22/16: Steering Committee Meeting

The Steering Committee is comprised of decision-makers from entities with implementation authority. The Committee will make recommendations to ODOT at key milestones: selecting focus areas, developing project sets, and prioritizing projects for implementation. 

The Steering Committee​ first will make a recommendation on the focus area selection Friday, July 22, 2016 from 9-11 a.m. at ODOT Region 1 Headquarters, Room 344, 123 NW Flanders Street.

Their second and third meetings will be held in Summer and Fall 2017 (date, time, and location to be determined). 

Schedule

ODOT used stakeholder feedback and collected community priorities over the last year to create a consultant Request-for-Proposal. ODOT hired a consultant to help facilitate the planning process.
 • August 15 and 22, 2015: ODOT staff attended both nights of the Jade Night Market at PCC East to discuss safety improvement projects along 82nd Avenue, as well as this planning project.
 • October 10, 2015: ODOT staff attended an 82nd Avenue Improvement Coalition meeting to discuss future plans for 82nd Avenue, as part of a larger meeting with the City of Portland’s Bureau of Planning and Sustainability.
 • Fall 2015 - summer 2017: The 82nd Avenue of Roses Implementation Plan will:
  • Identify transportation issues important to the community.
  • Create selection criteria, focus areas, cross sections, and focus area project sets.
  • Focus on ways to implement solutions identified in the plan, based on community support.
  • Reach a wide range of project stakeholders.
  • May 2016 survey was taken by over 500 people. Survey results (PDF, 441KB) are now available. 
Talk to ODOT staff at the following events to get your questions about the planning process answered: MadisonHS.JPG
Narrow sidewalks near Madison High School.

Community Advisory Committee

The 82nd Avenue of Roses Implementation Plan Community Advisory Committee’s (CAC) purpose is to provide “on the ground” input and recommendations to project staff and the Project Steering Committee​ (elected and appointed officials) on important issues to community members and other project stakeholders. CAC members will also share project information with the group(s) that they represent to serve as project ambassadors to the wider community. multimodal-web.jpg
A busy intersection on 82nd Avenue (OR 213) at Northeast Burnside Avenue. 

This CAC includes a wide range of members representing a diverse group of interests. Members can represent multiple groups/interests as long as they are willing and able to share viewpoints from these groups during CAC meetings, even when they may conflict.
CAC Meetings

Kickoff Meeting (#1): Thursday, November 5 from 6-8 p.m. was the Community Advisory Committee’s kick-off meeting.
Meeting #2: Monday, May 16, 2016 from 6-8 p.m. at Mt Tabor Hall, Room 100, PCC East Campus
Meeting #3: Thursday, June 23, 2016 from 6-8 p.m. at Mt Tabor Hall, Room 100, PCC East Campus (2305 SE 82nd Avenue​). Pay parking is available (map​); we recommend carpooling, biking, walking or taking public transit.​ 
Meeting #4: Winter 2016 (date, time, and location to be determined)

Meeting #5: Spring 2017 (date, time, and location to be determined)

Meeting #6: Summer 2017 (date, time, and location to be determined)

Español (Spanish)

La Avenida 82 (OR 213) es el hogar de una comunidad diversa de residentes y negocios, y esta experimentando cambios rapidos. El Departamento de Transportaci6n de Oregon (ODOT) esta considerando el tramo de 7.5 millas de la Avenida 82 entre la calle NE Killingsworth y SE Johnson Creek Boulevard para desarrollar un plan de implementación para:
 • Identificar proyectos que mejorara la seguridad de la gente que camina, monta en bicicleta, usa dispositivos de movilidad, transita y maneja por la Avenida 82.
 • Identificar proyectos que podrían ser financiados y construidos en los próximos 5-10 años.
A traves de entrevistas con los interesados y otros esfuerzos de alcance, ODOT ha escuchado de miembros de la comunidad acerca de las necesidades fundamentales ,como la iluminaci6n mejorada de la calle, los peatones y los cruces mas seguro para bicicletas, paradas de transporte mas cómodas, y un paisaje urbano mas atractivo a lo largo de la avenida 82a. 

Ahora, el Departamento de Transportación de Oregon (ODOT) necesita tu ayuda para encontrar proyectos que puedan construir en los siguientes 5-10 años para hacer la avenida 82 mas segura. 

Est a encuesta nos ayudará a identificar cuatro áreas de alta prioridad en las cuales el plan de implementación se enfocara para financiación de proyectos futuros. Una encuesta en el futuro se enfocará en preguntas acerca del mejoramiento de la avenida 82. 

¡Gracias por compartir sus pensamientos/ideas con nosotros!

tiếng Việt (Vietnamese)

Đại lộ 82nd Avenue (OR 213) là nơi có một cộng đồng đa dạng gồm những cư dân và những cơ sở thương mại và đại lộ này đang trải qua sự thay đổi rất nhanh. Bộ Giao Thông của tiểu bang Oregon (ODOT) đang lập kế hoạch cải tiến đoạn đường dài 7.5 dặm trên đại lộ 82nd Avenue từ đường NE Killingsworth đến đường SE Johnson Creek. Kế hoạch này sẽ:
 • Xác định những dự án để cải tiến sự an toàn cho những người đi bộ, đi xe đạp, dùng thiết bị di động, sử dụng phương tiện công cộng hoăc lái xe trên đại lộ 82nd Avenue.
 • Xác định những dự án có thể được tài trợ và xây dựng trong vòng 5-10 năm tới.
Qua việc phỏng vấn các thành phần liên quan và những nổ lực tiếp cận cộng đồng, ODOT đã nghe được từ cộng đồng những nhu cầu chính như: cải tiến đèn đường, cải thiện đường băng ngang cho người đi bộ và đi xe đạp được an toàn hơn, cải tiến những trạm xe công cộng cho được thoải mái hơn, và làm cho cảnh trí trên đại lộ 82nd Avenue được đẹp mắt hơn.

Hiện nay, Bộ Giao Thông của tiểu bang Oregon (ODOT) cần sự giúp đỡ của quý vị để tìm kiếm những dự án mà họ có thể thực hiện trong vòng từ 5 đến 10 năm tới để làm cho đại lộ 82nd Avenue được an toàn hơn. 

Lần tham khảo đầu tiên này sẽ giúp chúng tôi tìm ra 4 lãnh vực có ưu tiên cao nhất để đặt trọng tâm về việc tài trợ ngân khoản trong tương lai trong Kế Hoạch Thực Hiện dự án 82nd Avenue of Roses. Lần tham khảo sau, chúng tôi sẽ hỏi về những đề nghị để cải tiến. 

Cám ơn quý vị đã chia sẻ ý kiến của quý vị với chúng tôi.

中文 (Chinese)

82街是一个由多种族群体居住和经营生意的社区,并在不断改变发展中。俄勒冈州交通部门现在寻找在82街7.5公里外NE Killingsworth街和Johnson creek之间发展的一个实行方案:
 • 项目认明提高在82街的行人,骑自行车,使用机动性装置,运输,驾车安全。
 • 项目认明将会在未来的5-10年集资和建设。
通过利益相关访问和其他扩大范围的努力,交通部门已经从社区成员关于主要需要包括提高街道的光线,安全人行道和自行车道,更舒适的巴士等候站和82街更多的街景区。 

现在,俄勒冈州交通部需要你的帮助来找到在未来5-10年建设项目来改善82街安全。

这第一个调查会帮我们认明四个最优先的改善计划将注重在未来的集资项目,另一份调查将会提问到关于改善的主意和想法。 

谢谢你与我们分享你的意见!

Русский (Russian)

82 Авеню (82nd Avenue -OR 213) является домом для жителей разнообразных сообществ и бизнеса и переживает быстрые изменения. Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) рассматривает дорогу длинной в 7,5 мили на участке 82-й авеню между NE Killingsworth​ улици и SE Johnson Creek Boulevard, чтобы разработать план осуществления , который будет:
 • Осуществить проекты, направленные на повышение безопасности для пешеходов, велосипедистов, водителей, и людей передвигающихся с помощью устройств и с помощью автобусов по 82-й авеню.
 • Найти проекты, которые могут быть профинансированы и построены в ближайшие 5-10 лет.
С помощью интервью с заинтересованными сторонами и других информационно-пропагандистских усилий , ODOT узнал от членов сообщества о ключевых потребностях, таких как улучшение уличного освещения, безопасного пешеходного и велосипедных переездов, более удобные автобусные остановки и более привлекательные городские пейзажи по 82-й авеню. 

Теперь ODOT нуждается в вашей помощи, чтобы найти проекты, которые могли бы осуществиться в ближайшие 5-10 лет и чтобы сделать 82-ю авеню безопаснее. 

Этот первый опрос поможет нам определить четыре главные области, которые будут профинансированы в будущем. Будущий опрос будет содержать вопросы об идеях по улучшению. 

Спасибо, что поделились с нами вашими мыслями!

Background materials

Information developed for the Implementation Plan or that provide additional information are listed below:

How can I get more information?

If you have questions or would like to talk to us about the planning effort, please contact Brandy Steffen, ODOT Community Affairs Coordinator at 123 NW Flanders / Portland, OR 97209 or (503) 731-8230 during regular business hours. 

​​
 

 Join the mailing list

 
​​

Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al (503) 731-4128.
Если вы хотите, чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону (503) 731-4128
이 프로젝트에 관한 한국어로 된 자료 신청방법 전화: (503) 731-4128 如果 您想了解这个项目翻译成简体中文的相关信息,请致电(503) 731-4128 

For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights Title VI accommodations, translation/interpretation services, or more information call (503) 731-4128, TTY (800) 735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.
​​​​​​​Ov​