Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Quyền của người nộp thuếLời hứa của chúng tôi với người nộp thuế bang Oregon

Tại Sở thuế, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đối xử công bằng, chuyên nghiệp và lịch sự với từng người nộp thuế. Vì vậy, dịch vụ khách hàng chất lượng là một phần công việc của mọi nhân viên trong Sở.  Chúng tôi mong muốn nhân viên của chúng tôi tương tác với người nộp thuế một cách lịch sự và tôn trọng, đồng thời, trả lời các câu hỏi của quý vị hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề nào càng nhanh càng tốt.

Mọi tương tác với người nộp thuế sẽ được hướng dẫn có g­­iá trị  ủa nhân viên chúng tôi:

 • Chúng tôi làm việc để có được sự tin tưởng của người nộp thuế.
 • Chúng tôi mong sự liêm chính và hợp tác tất cả mọi người.
 • Chúng tôi làm điều đúng đắn.
 • Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác.
 • Chúng tôi phát  triển từ  cơ hội này.

Quyền của quý v ị với tư cách là người nộp thuế bang Oregon được nêu rõ trong " Đạo luật về quyền của người nộp thuế" bang Oregon (ORS 305.860—305.900). Sau đây là bảng tóm tắt quyền của quý v ị và trách nhiệm của Sở thuế đối với quý v ị với tư cách là người nộp thuế bang Oregon.

Trách nhiệm của Sờ thuế

Là một người nộp thuế, quý vị có quyền được đối xử công bằng, chuyên nghiệp, nhanh chóng và lịch sự. Quý vị cũng có các quyền cụ thể theo luật tiểu bang. Quý vị có quyền:

 • Bảo mật. Chúng tôi có nghĩa vụ giữ bí mật bất kỳ thông tin thuế nào mà chúng tôi có, ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi có thể cần chia sẻ với các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như IRS và các cơ quan nhất định của tiểu bang và địa phương.
 • Quý vị chỉ trả phần thuế hợp lý theo luật của bang Oregon.
 • Phải có lời giải thích rõ ràng về những gì quý vị nợ thuế, bao gồm mọi khoản tiền phạt và lãi suất.
 • Để gặp Sở thuế thảo luận về các quyết định của chúng tôi về thuế của quý vị.
 • Lập kế hoạch trả cho khoản nợ thuế của quý vị nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện và nếu Giám đốc Sở thuế xác định rằng thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi trách nhiệm tiền thế đó.
 • Miễn lãi hoặc phạt trong một số trường hợp nhất định.

Trách nhiệm của Sờ thuế

Sở thuế phải:

 • Đảm bảo luật thuế của tiểu bang được áp dụng nhất quán và công bằng để quý vị nộp đúng số tiền thuế.
 • Cung cấp lời giải thích rõ ràng về cơ sở cho quyết định của chúng tôi trong thông báo ban đầu mà quý vị nhận được về bất kỳ khoản thuế nào nộp thiếu.
 • Gặp gỡ người nộp thuế những người muốn thảo luận về các quyết định của Sở về thuế của họ. Trong bất kỳ cuộc gặp gỡ hoặc liên hệ nào, Sở sẽ giải thích các quyền của quý vị theo từng quy trình, bao gồm các thủ tục thu thuếkiểm tra và kháng nghị.  
 • Giữ bí mật thông tin thuế của quý vị, bất kể thông tin đó đến từ tờ khai thuế của tiểu bang, thư gửi cho chúng tôi hay các cuộc gặp gỡ với quý vị.
 • Thu các khoản thuế còn nợ với tiểu bang. Khi thuế chưa được nộp, chúng tôi có thể cần phải bắt đầu quy trình thu, khi đó quý vị có các quyền cụ thể.
 • Cung cấp giải thích rõ ràng về quy trình thu và kiểm tra, bao gồm lý do tại sao chúng tôi yêu cầu thông tin, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và những gì sẽ sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin đó, và giải thích bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với bản khai thuế của quý vị từ quá trình kiểm tra. 

Các thủ tuc hoán thuế, khiếu nại, kiếm tra vá kháng nghị 

Quý vị có thể yêu cầu hoàn thuế cho năm tính thuế trước bằng cách nộp tờ khai sửa đổi lên đến (a) ba năm kể từ ngày đến hạn của tờ khai ban đầu hoặc ngày quý vị nộp tờ khai thuế hoặc (b) hai năm kể từ ngày quý vị nộp thuế hoặc một phần thuế của quý vị, tùy theo điều kiện nào đến sau. 

Quý vị có quyền:

 • Kháng nghị các quyết định của Sở thuế. Quyền kháng nghị và hướng dẫn nộp đơn kháng nghị của quý vị có trong thư chúng tôi gửi cho quý vị.
 • Gặp gỡ với sở thuế để thảo luận về thuế của quý vị hoặc yêu cầu một cuộc họp để kháng nghị một quyết định. Quý vị được cung cấp lời giải thích về những gì sẽ diễn ra trong buổi gặp mặt hoặc cuộc họp và có thể có một đại diện mà quý vị có thể tham khảo trong trong buổi gặp mặt hoặc cuộc họp của mình.
 • Ghi lại cuộc họp của quý vị với sở thuế. Nếu chúng tôi thực hiện ghi âm buổi gặp mặt hoặc cuộc họp, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý vị về buổi gặp mặt hoặc cuộc họp sẽ được ghi âm. Quý vị có thể yêu cầu một bản sao bản ghi âm n ày. 
 • Nếu quý vị không có mặt trong buổi gặp mặt hoặc cuộc họp, có thể cử đại diện, trừ khi quý vị có trát ra hầu toà.
 • Nhận giải thích rõ ràng về quy trình kiểm tra. Nếu chúng tôi chọn tờ khai thuế của quý vị để kiểm tra, quý vị có thể yêu cầu giải thích về quy trình kiểm tra, bao gồm lý do tại sao chúng tôi yêu cầu thông tin và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin đó và giải thích bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với bản khai thuế của quý vị do quá trình kiểm tra.

Nơi có thể trợ giúp

Sở khuyến khích người nộp thuế làm việc thông qua các kênh thông thường và hiện có để được giải đáp các thắc mắc hoặc các vấn đề cần giải quyết.

503-378-4988 hoặc 1-800-356-4222
TTY: Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp.
Fax: 503-945-8738
questions.dor@dor.oregon.gov

Nếu quý vị cho rằng mình không được đối xử công bằng, hoặc nếu quý vị có vấn đề hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với Văn phòng Hỗ trợ Người nộp thuế để được trợ giúp.  Văn phòng Hỗ trợ Người nộp thuế có đây để đảm bảo các quyền của quý vị với tư cách là người nộp thuế bang Oregon được bảo vệ.

Điện thoại: 503-945-8700
TTY: Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp.
https://www.oregon.gov/dor/Pages/Taxpayer-Advocate.aspx
taxpayer.advocate@DOR.oregon.gov 

Kháng nghị lên Tòa án Thuế bang Oregon

Phòng Thẩm phán

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định bằng văn bản hoặc cuộc họp, hoặc quý vị không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại 30 ngày, quý vị có thể kháng cáo lên Phòng Thẩm phán của Tòa án Thuế Oregon. Quý vị phải kháng cáo trong vòng 90 ngày sau ngày ghi trên thông báo quyết định thuế. Ghi chú: Thông báo về các quyết định từ bỏ phạt thuế nói chung không được kháng cáo lên Phòng Thẩm phán.

Nếu quý vị không kháng cáo trong vòng 90 ngày, quý vị có thể kháng cáo trong vòng hai năm sau khi quý vị nộp thuế, tiền phạt và tiền lãi. Nếu quý vị không khiếu nại điều chỉnh tiền hoàn thuế trong vòng 30 ngày, quý vị có thể kháng cáo với Phòng Thẩm phán trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo của chúng tôi.

Để kháng cáo với Phòng Thẩm phán, quý vị phải nộp đơn và trả lệ phí hồ sơ. Các biểu mẫu có sẵn  ở Tòa án Thuế.

Để biết thêm thông tin về Phòng Thẩm phán, vui lòng liên hệ:
Tòa án Thuế bang Oregon
Phòng Thẩm phán
1163 State Street
Salem OR 97301-2563
503-986-5650
www.courts.oregon.gov/tax

Bộ phận thông thường
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Phòng Thẩm phán, quý vị có thể kháng cáo lên bộ phận thông thường của Tòa án Thuế Oregon.

Để biết thêm thông tin truy cập:
www.courts.oregon.gov/tax

Cách yêu cầu bản sao khai thuế của quý vị

Nếu quý vị cần bản sao của tờ khai gốc, quý vị có thể yêu cầu thông qua tài khoản thuế trực tuyến của mình hoặc gửi thư tới:

Sở thuế bang Oregon 
955 Center Street NE
Salem OR 97301-2555

Đảm bảo có những mục sau trong yêu cầu của quý vị: 

 • Tên và địa chỉ nhận tờ khai của quý vị.
 • Địa chỉ email hiện tại của quý vị
 • Năm thuế liên quan.
 • Số An sinh Xã hội và chữ ký của người đã nộp khai thuế.
 • $5 cho mỗi lầ n gửi lại hồ sơ yêu cầu.