Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon Department of Human Services Search Site

Benefits Help in Your Language

You can get help in your language for medical, food, cash or child care benefits.

 Help by phone Help in person Alternate formats

Connect to an interpreter by phone

The ONE Customer Service Center can help you by phone in your language. 

 • Bilingual staff speak English, Spanish, Russian and Vietnamese. Call 800-699-9075 and select your language. 
 • Interpreters are available for other languages. Click on a language below to see which number to call.
 • Call Monday to Friday between 7 a.m. and 6 p.m. Pacific Time.
 • All relay calls accepted.

Click on a language below to see which number to call for an interpreter.

PDF version

​Llame al siguiente número de teléfono de lunes a viernes entre las 7 a. m. y las 6 p. m. y en breve, alguien le atenderá en su idioma para ayudarle.

833-743-9182 

ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑرﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ 7 ﺻﺑﺎﺣﺎ و 6 مساء ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ.​ وﺳﯾﻛون ﺷﺧص ﻣﺎ ﻣﻌك ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﺣﺳب ﻟﻐﺗك​​

​833-664-2153

Enter this code: 0062-8943-7802

​တနင်္ လ ာနနမေ့ ှ န ာကကာနန၊ေ့မနက ်7 နာရီမှ ညနန 6 နာရီအတွင််း နအာက်ပါဖုန််းနံပါတ်က ု ဆက်ပါ။ ၎င််းနနာက်တွင် ငအ ်ေ့ ာ်းက ူညန ီ ပ်းမည ်ေ့ က ူ ငဘ ်ေ့ ာ ာစကာ်းမဖင ်ေ့ နမဖကကာ်းနပ်းပါင်္ မေ့် မည။​

833-792-0089

​請於週一至週五上午 7 點至下午 6 點 期間致電下列電話號碼。 

立即會有接線人員使用您的語言協 助您。

833-684-6271 ​

​请在星期一至星期五上午 7 点至下午 6 点之间致电以下电话号码。很快会有人用您的语言为您服务。

833-705-2343

طفا بی ساعات 7 صبح و 6 عرص، از دوشنبه تا جمعه با شماره زیر تماس بگ یید.​ در زمانکوتاه شخیص به تماس پاسخ خواهد داد و به زبان شما به شماکمک خواهدکرد.​

833-722-9152

Enter this code: 0063-7086-7021

​Veuillez appeler au numéro suivant, entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, et quelqu’un vous répondra rapidement pour vous aider dans votre langue. 

833-675-4263

​Souple rele nimewo swivan an ant 7h00 AM ak 6h00 PM ant lendi ak vandredi. Epi pral gen yon moun sou liy lan apre yon ti tan pou ede ou nan lang pa ou a.

833-430-7637

​कृ पया नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर स़ोमवार सेशुक्रवार सुबह 7 बजेसेशाम 6 बजेके बीच कॉल करें। और जल्द ही क़ोई आपकी भाषा में सहायता करनेके दलए आपके फ़ोन का जवाब िेगा। 

833-436-9132​

​월요일~금요일, 오전 7 시~오후 6 시 사이에 아래 번호로 전화 주십시오.  곧 담당자와 연결되어 귀하의 언어로 도와 드릴 것입니다.

833-692-3044

​कृपया यसमा दिइएक़ो फ़ोन नम्बरमा स़ोमबार िेखि शुक्रवार दबहान 7 बजेिेखि सााँझ 6 बजेसम्म फ़ोन गनुुह़ोस्। ​र तपाईंलाई तपेाईंक़ो भाषामा सहय़ोग गनु फ़ोन लाइनमा क़ोही आउनुहुनेछ। 

833-722-9157

​Prosimy zadzwonić pod poniższy numer telefonu w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku, ​a ktoś wkrótce będzie na linii, aby udzielić pomocy w Państwa języku.

833-786-0577

​Por favor, ligue para o seguinte número de telefone entre as horas de 7h e as 18h de segunda a sexta-feira e, em breve, alguém estará na linha para ajudá-lo em seu idioma.

833-454-9920

​Просьба звонить по следующему номеру телефона с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу И вскоре подключится оператор и поможет вам на вашем родном языке

833-687-1508 

​Fadlan wac lambarka telefoonka soo socda inta u dhaxaysa saacadaha 7 subaxnimo iyo 6 galabnimo Isniinta ilaa Jicmaha. Iyada oo uu qof ku jiri doono khadka si uu kuugu caawiyo luqaddaada.

833-722-9156​

​Vui lòng gọi điện thoại đến số dưới đây vào từ 7:00 sáng - 6:00 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.​ Và trong chốt lát sẽ có người hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị trên đường dây điện thoại.​

833-719-6822

Get help in person

 • Use the "I speak" cards that are available in local offices to let staff know which language you speak. 
 • Many offices have bilingual staff, or they can connect with interpreters by telephone or video if needed.
 • If you call ahead, we can schedule an interpreter for your appointment.

Request alternate formats

You can call a local office or the ONE Customer Service Center at 800-699-9075 to ask for:

 • Sign language and spoken language interpreters
 • Written materials in other languages
 • Braille
 • Real-time captioning (CART)
 • Large print
 • Audio and other formats