Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon.gov Homepage

Cách tham gia

Chính sách về Bình luận Bằng Văn bản, Bình luận Bằng Lời nói và Hướng dẫn Dành cho Người bình luận & Người thuyết trình


Việc quý vị tham gia cùng chúng tôi là một phần quan trọng đối với Ban Thẩm định Bằng chứng Sức khỏe (Health Evidence Review Commission, hoặc HERC) cũng như các tiểu ban, ban cố vấn, các lực lượng đặc nhiệm và nhóm làm việc của Ban Thẩm định.

Sau đây là các hướng dẫn để quý vị có thể tham gia với chúng tôi. Tại mỗi cuộc họp, HERC và các ủy ban trực thuộc sẽ đọc những bình luận bằng văn bản và lắng nghe những bình luận bằng lời nói như mô tả bên dưới. Thông tin trên trang này nhằm giúp quý vị hiểu quy trình của chúng tôi để quý vị có thể tham gia một cách hiệu quả.

Để có thông tin cập nhật về tất cả các cuộc họp và chủ đề mà chúng tôi đang cân nhắc, vui lòng truy cập trang Các Cuộc họp và Tài liệu và trang Công việc Hiện tại của chúng tôi.

​Một trong những cách HERC tìm hiểu về nhu cầu thay đổi Danh sách Ưu tiên – trong đó liệt kê các dịch vụ được bảo hiểm của Oregon Health Plan – bắt đầu với một câu hỏi từ một cá nhân mà muốn điều chỉnh Danh sách Ưu tiên hoặc cho rằng nên cân nhắc đài thọ một dịch vụ y tế mới.

Khách hàng gửi email đến HERC.Info@OHA.Oregon.gov để đề xuất những thay đổi mong muốn.

Nhân viên sẽ xem xét các bằng chứng y tế và trình một bản tóm tắt về vấn đề lên Tiểu ban Xét duyệt Bảo hiểm Dựa trên Giá trị (Value-based Benefits Subcommittee, hoặc VbBS). Bản tóm tắt vấn đề này thường bao gồm các nội dung sau:

 • Xem xét các nghiên cứu/bằng chứng y tế,
 • Tổng quan về các chính sách của các công ty bảo hiểm khác, và
 • Một đề xuất của nhân viên về những gì VbBS nên thực hiện tiếp theo.

Dựa trên đề xuất của nhân viên, VbBS có thể:

 • Khuyến nghị thay đổi Danh sách Ưu tiên,
 • Yêu cầu nghiên cứu thêm, hoặc
 • Quyết định không thay đổi phạm vi bảo hiểm.

HERC xem xét và cân nhắc phê duyệt các thay đổi mà VbBS đề xuất. Thông thường, các cuộc họp của VbBS và HERC diễn ra trong cùng một ngày, và công việc của VbBS sẽ được HERC kiểm tra vào cuối ngày đó. Trong khi hầu hết các chủ đề là do VbBS và HERC quyết định, một số chủ đề tuân theo một quy trình báo cáo dựa trên bằng chứng chuyên sâu hơn. Các báo cáo này được gọi là hướng dẫn về phạm vi bảo hiểm hoặc báo cáo can thiệp đa khoa, và được xem xét bởi Tiểu ban Nguyên tắc Dựa trên Bằng chứng (Evidence-based Guidelines Subcommittee, hoặc EbGS).

Báo cáo dựa trên bằng chứng và hướng dẫn về phạm vi bảo hiểm

Đối với các chủ đề sử dụng quy trình báo cáo dựa trên bằng chứng, chúng tôi muốn nhận bình luận từ quý vị bằng văn bản trong giai đoạn tiếp nhận bình luận chính thức (xem bên dưới). Sau khi EbGS hoàn thành báo cáo dự thảo của mình, họ sẽ gửi báo cáo đến VbBS và HERC để phê duyệt, điều mà có thể dẫn đến việc điều chỉnh Danh sách Ưu tiên.

​Vui lòng lưu ý: Tất cả các cuộc họp hiện đang được tổ chức trực tuyến do COVID-19. Khi thấy an toàn, HERC sẽ tổ chức họp trực tiếp trở lại. Phần này hướng dẫn quý vị cách bình luận bằng lời nói tại các cuộc họp trực tiếp trong tương lai. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn quý vị cách bình luận bằng lời nói tại các cuộc họp trực tuyến.

Tại các cuộc họp, chúng tôi thường thu ý kiến, bình luận từ công chúng:

 • Trong khoảng thời gian được chỉ định cho chủ đề đó trong lịch trình làm việc và
 • Sau cuộc thảo luận của nhóm nhưng
 • Trước khi bắt đầu biểu quyết

Thông thường, chủ tọa cuộc họp sẽ cho phép mỗi người tối đa ba phút để phát biểu; quý vị sẽ được mời phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đôi khi, nếu thời gian có hạn, chủ tọa có thể giới hạn thời gian tiếp nhận bình luận (xem phần “Khi thời gian có hạn”).

Đăng ký để phát biểu trực tiếp

Đối với các cuộc họp trực tiếp, chúng tôi khuyến khích quý vị:

 •  Đăng ký trực tuyến hoặc gọi 503-373-1985 trước 12 giờ trưa giờ Thái Bình Dương hai ngày làm việc trước ngày họp.
 • Cho dù quý vị có đăng ký trước hay không, vui lòng ký tên báo đến khi quý vị vào phòng họp để chúng tôi có thể phân chia thời gian phát biểu.

Để đảm bảo các Ủy viên có thể nhận được đầy đủ bình luận của quý vị, chúng tôi khuyên quý vị nên gửi bình luận của mình bằng văn bản ngoài việc đăng ký để phát biểu tại cuộc họp. (Toàn bộ bình luận bằng văn bản sẽ được đăng công khai.)

Chúng tôi phải nhận được bình luận bằng văn bản của quý vị muộn nhất là 12 giờ trưa giờ Thái Bình Dương hai ngày làm việc trước ngày họp.  Xem chính sách về việc gửi Bình luận Bằng Văn bản bên dưới để biết đầy đủ chi tiết.

Dưới đây là một vài điều bổ sung mà quý vị nên cân nhắc:

 • Tất cả các trang trình bày (slide), bài thuyết trình hoặc tài liệu nào khác mà quý vị muốn trình bày cùng với phát biểu của mình phải được cung cấp cho nhân viên 24 giờ trước giờ vào họp bằng cách gửi email đến herc.info@oha.oregon.gov.

 • Sau khi phát biểu xong, vui lòng dành thời gian để tiếp nhận câu hỏi từ Ủy ban hoặc phản ứng từ các thành viên. Thời gian hỏi đáp này không được tính vào thời gian phát biểu của quý vị.

 • Nếu muốn, quý vị có thể mang theo 15 bản sao của bài phát biểu của mình để các thành viên và nhân viên tham khảo trong lúc quý vị trình bày bằng lời nói.
  • Nhân viên HERC có quyền không xuất trình hoặc phân phối các tài liệu mà giám đốc HERC cho là không phù hợp hoặc không liên quan đến các vấn đề thuộc vai trò của HERC.

Phát biểu về một chủ đề không có trong chương trình làm việc:

Quý vị có thể phát biểu trong một khoảng thời gian giới hạn về các chủ đề không có trong chương trình làm việc. Phát biểu này thường sẽ diễn ra vào phần cuối cuộc họp. Đôi khi cuộc họp kết thúc trước thời gian dự kiến, vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên có mặt 60 phút trước giờ tan họp. Dựa trên phát biểu của quý vị, Ủy ban có thể quyết định chọn chủ đề đó để xét lại tại một cuộc họp trong tương lai.

Khi thời gian phát biểu có giới hạn:

Đối với một số chủ đề, chủ tọa sẽ cần cân bằng nhu cầu trình bày của nhân viên và thời gian thảo luận của các thành viên với nhu cầu được lắng nghe phát biều từ công chúng. Ví dụ: nếu có nhiều người đăng ký phát biểu về một chủ đề nào đó, chủ tọa có thể quyết định giảm thời gian phát biểu xuống còn một người một phút và/hoặc giới hạn tổng thời lượng phát biệu là năm phút cho mỗi chủ đề trong chương trình làm việc (hoặc tổng cộng năm phút cho tất cả các chủ đề không có trong chương trình đã đăng). Nếu số người muốn phát biểu về một chủ đề nhất định nhiều hơn thời gian sẵn có, họ sẽ được mời phát biểu theo thứ tự mà họ đã đăng ký cho đến hết khoảng thời gian đó.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, Ủy ban hoặc một tiểu ban có thể cho biết rằng một cuộc họp cụ thể nào đó sẽ không có mục thu ý kiến công khai. Ví dụ, trường hợp này có thể xảy ra khi HERC đã thu rất nhiều bình luận từ công chúng tại một cuộc họp khác dành riêng cho chủ đề đó, hoặc khi có những nội dung cấp bách trong chương trình làm việc cần phải được giải quyết tại cuộc họp đó.

​Tại một cuộc họp, người tham gia thường được mời phát biểu trong thời gian chủ đề được trình bày và sau cuộc thảo luận của nhóm nhưng trước khi phần biểu quyết diễn ra. Thông thường, chủ tọa cuộc họp sẽ cho phép mỗi người tối đa ba phút để phát biểu; quý vị sẽ được mời phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đôi khi, nếu thời gian có hạn, người chủ trì có thể giới hạn thời gian thu nhận bình luận (xem phần “Khi thời gian có hạn”).

Phát biểu qua điện thoại hoặc video:

Để bình luận bằng lời nói về chủ đề quý vị quan tâm đến qua điện thoại hoặc video, quý vị phải:

 • Hoàn thành khảo sát đăng ký tại https://www.surveymonkey.com/r/herc-public-comment muộn nhất là 12 giờ trưa hai ngày làm việc trước ngày họp đã lên lịch (ví dụ: trước 12 giờ trưa Thứ Ba nếu cuộc họp diễn ra vào Thứ Năm).
  • Nếu quý vị muốn bình luận nhưng đã không đăng ký kịp thời, quý vị có thể tham dự cuộc họp trực tiếp và đăng ký để phát biểu miệng với nhân viên (xem phần "Phát biểu miệng - Trực tiếp" để biết thêm chi tiết).

 • Hãy đăng nhập hoặc gọi vào cuộc họp trực tuyến ZoomGov ít nhất 30 phút trước thời gian được chỉ định cho chủ đề đó trong chương trình làm việc đã đăng.
  • Nếu chủ đề của quý vị không được chỉ định thời gian phát biểu, hãy đăng nhập vào cuộc họp ZoomGov ít nhất một tiếng trước giờ tan họp.

 • Sử dụng tên hoặc số điện thoại quý vị đã cung cấp khi đăng ký khi tham dự cuộc họp ZoomGov để nhân viên có thể nhận dạng quý vị.

 • Tiếp tục tham gia cuộc họp và sẵn sàng để phát biểu cho đến khi thời gian tiếp nhận bình luận dành riêng cho chủ đề đó qua đi (có thể muộn hơn so với chương trình làm việc).

 • Nhấn nút nói ngay khi chủ tọa cuộc họp yêu cầu (bấm *6 nếu quý vị dùng điện thoại)

 • Sau khi phát biểu xong, vui lòng dành thời gian để tiếp nhận câu hỏi từ Ủy ban hoặc phản ứng từ các thành viên. Thời gian trả lời câu hỏi của thành viên sẽ không được tính vào thời gian phát biểu của quý vị.

Quý vị có thể tham dự cuộc họp bằng cách nhấp vào liên kết ZoomGov từ máy tính hoặc điện thoại thông minh, hoặc gọi vào số điện thoại nêu ở đây từ bất kỳ điện thoại có giai điệu cảm ứng nào (điện thoại touchtone).  Vui lòng xem trang tài liệu và cuộc họp của chúng tôi để biết chủ đề nào sẽ được thảo luận tại mỗi cuộc họp.

Tất cả các trang trình bày (slides), bài thuyết trình hoặc tài liệu nào khác mà quý vị muốn trình bày cùng với phát biểu của mình phải được cung cấp cho nhân viên 24 giờ trước giờ vào họp bằng cách gửi email đến herc.info@oha.oregon.gov. Nhân viên HERC có quyền không xuất trình hoặc phân phối các tài liệu mà giám đốc HERC cho là không phù hợp hoặc không liên quan đến các vấn đề thuộc vai trò của HERC.

Phát biểu về một chủ đề không có trong chương trình làm việc:

Quý vị có thể phát biểu trong một khoảng thời gian giới hạn về các chủ đề không có trong chương trình làm việc. Phát biểu này thường sẽ diễn ra vào phần cuối cuộc họp. Đôi khi cuộc họp có thể kết thúc trước thời gian dự kiến, vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên có mặt 30 phút trước giờ tan họp. Dựa trên phát biểu của quý vị, Ủy ban có thể quyết định chọn chủ đề đó để xét lại tại một cuộc họp trong tương lai.

Khi thời gian phát biểu có giới hạn:

Đối với một số chủ đề, chủ tọa sẽ cần cân bằng nhu cầu trình bày của nhân viên và thời gian thảo luận của các thành viên với nhu cầu được lắng nghe phát biều từ công chúng. Ví dụ, nếu có nhiều người đăng ký phát biểu về một chủ đề nào đó, chủ tọa có thể giảm thời gian phát biểu xuống còn một người một phút và/hoặc giới hạn tổng thời lượng phát biệu là năm phút cho mỗi chủ đề trong chương trình nghị sự (hoặc tổng cộng năm phút cho tất cả các chủ đề không có trong chương trình đã đăng). Nếu số người muốn phát biểu về một chủ đề nhất định nhiều hơn thời gian sẵn có cho phần tiếp nhận bình luận, họ sẽ được mời phát biểu theo thứ tự mà họ đã đăng ký cho đến hết khoảng thời gian đó.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, Ủy ban hoặc một tiểu ban có thể cho biết rằng một cuộc họp cụ thể nào đó sẽ không có mục thu ý kiến công khai. Ví dụ, trường hợp này có thể xảy ra khi HERC đã thu rất nhiều bình luận từ công chúng tại một cuộc họp khác dành riêng cho chủ đề đó, hoặc khi có những nội dung cấp bách trong chương trình nghị sự cần phải được giải quyết ngay.

 • ​Quý vị có thể gửi bình luận (tối đa 1000 từ) về từng chủ đề trong chương trình làm việc của mỗi cuộc họp qua email tới herc.info@oha.oregon.gov muộn nhất là 12 giờ trưa giờ Thái Bình Dương hai ngày làm việc trước ngày họp đã lên lịch (ví dụ: Thứ Ba trước cuộc họp Thứ Năm).

 • Bình luận của quý vị sẽ được chia sẻ với các Ủy viên hoặc thành viên. Nhân viên và các thành viên có thể trao đổi về bình luận của quý vị tại cuộc họp công khai, hoặc ngược lại.

 • Tất cả các thư bình luận được gửi đến văn phòng của Ủy ban sẽ không được chấp nhận.

 • Đối với các chủ đề không có trong chương trình làm việc, các bình luận bằng văn bản không được vượt quá 1000 từ tổng cộng cho mỗi ngày họp (ngoài các bình luận về các chủ đề có trong chương trình).

 • Các trích dẫn không được tính vào giới hạn 1000 từ này.

 • Mọi bài viết từ tạp chí hoặc tài liệu hỗ trợ khác phải được đính kèm ở định dạng PDF (ưu tiên) hoặc Microsoft Word.o    Các tài liệu hỗ trợ này sẽ không được chuyển đến các Ủy viên mà sẽ được nhân viên xem xét.
  • Các nhận xét về một báo cáo dựa trên bằng chứng (hướng dẫn về phạm vi bảo hiểm hoặc báo cáo can thiệp đa khoa) mà được gửi trong giai đoạn thu bình luận chính thức sẽ được xem xét và giải quyết trong một quy trình chính thức theo mô tả bên dưới.

 • Nếu nhận xét vượt quá giới hạn 1000 từ, chúng sẽ được rút ngắn để đáp ứng giới hạn từ.

 • Các bình luận được gửi dưới dạng liên kết đến tài liệu bên ngoài hoặc dưới dạng tệp đính kèm email không ở định dạng PDF hoặc Microsoft Word sẽ không được chấp nhận, trừ khi chúng được gửi lại ở định dạng phù hợp trước thời hạn. (Ví dụ: không chấp nhận tệp .zip hoặc Pages.)

 • Các bình luận nộp trễ hạn (12 giờ trưa hai ngày làm việc trước ngày họp) sẽ không được chấp nhận, nhưng quý vị có thể gửi lại chúng trước cuộc họp tiếp theo.

 • Các bình luận đã gửi sẽ được đăng công khai và trao cho thành viên theo chính sách này và tuân theo luật hồ sơ công khai của Oregon. Chúng tôi khuyên quý vị nên cân nhắc cẩn thận khi tiết lộ những thông tin sức khỏe có khả năng định danh về bản thân hoặc người khác. Nếu quý vị muốn giữ thông tin của mình ở chế độ riêng tư hơn, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không đăng công khai thông tin đó, tuy nhiên chúng vẫn có thể được tiết lộ theo luật hồ sơ công khai.
  • Nếu có người yêu cầu được xem hồ sơ công khai được, toàn bộ bình luận của quý vị sẽ được tiết lộ, bao gồm tên của quý vị và bất kỳ thông tin sức khỏe nào mà quý vị đã cung cấp. Chỉ thông tin liên lạc được giữ lại.

​Bình luận trong thời gian bình luận chính thức


Khi EbGS đưa ra báo cáo chuyên sâu, báo cáo này sẽ được đăng trực tuyến để công chúng xem xét và bình luận. Các báo cáo mới và thời gian bình luận công khai của chúng sẽ được đăng công khai trên trang dịch vụ đăng ký điện tử (e-Subscribe) của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt đề nghị quý vị gửi bình luận của mình trong thời gian tiếp nhận bình luận bằng văn bản chính thức của chúng tôi.  Vui lòng gửi bình luận đến herc.info@oha.oregon.gov trong thời gian bình luận công khai chính thức bằng văn bản để đảm bảo thư bình luận và tất cả bằng chứng của quý vị được chính thức xem xét và trả lời bằng văn bản.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo trang Open for Comment (Đang Tiếp nhận Bình luận) và phần tổng quát về quá trình phát triển Nguyên tắc Phạm vi Bảo hiểm của chúng tôi. Các bình luận gửi muộn sẽ không được đưa vào mục bình luận công khai chính thức của chúng tôi, nhưng sẽ được chấp nhận dưới dạng bình luận bằng văn bản (xem phần "Bình luận Bằng Văn bản" ở trên). Các bằng chứng được gửi kèm với bình luận này sẽ được xem xét theo chính sách Xem xét Bằng chứng Được phát hiện Sau Giai đoạn Bình luận Chính thức.

Quý vị có thể gửi bình luận của mình thể theo phần “Bình luận Bằng Văn bản” hoặc “Bình luận Bằng Lời nói” ở trên. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc có hay không và làm thế nào để bao gồm các bằng chứng đi kèm với những bình luận này dựa trên chính sách Xem xét Bằng chứng Được phát hiện Sau Giai đoạn Bình luận Chính thức.

Lưu ý: Tiểu ban Nguyên tắc Dựa trên Bằng chứng của HERC (EbGS) không chấp nhận các đề xuất chủ đề khi không có lời mời.

Nếu quý vị có ý tưởng về chủ đề thảo luận tại HERC và VbBS nhưng không biết cách trình bày, vui lòng cho chúng tôi biết theo hướng dẫn sau. Chúng tôi rất vui được làm việc với quý vị để lên kế hoạch cho đề nghị của quý vị và cho quý vị một ít ý kiến nhằm đảm bảo chúng ta có một cuộc thảo luận hiệu quả.

 • Một đề nghị trình bày, bao gồm mọi thông tin khoa học hoặc bằng chứng mà quý vị muốn trình bày, ít nhất phải được nhân viên HERC tiếp nhận 6 tuần trước ngày họp VbBS/HERC mà quý vị muốn trình bày. Quý vị phải gửi tất cả thông tin này đến herc.info@oha.oregon.gov.

 • Khung thời gian này sẽ cho phép nhân viên kiểm tra các tài liệu mà quý vị đã gửi nộp với Chủ tịch Ủy ban/Tiểu ban, để quyết định xem tài liệu đó có đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi hay không và đảm bảo chương trình làm việc liệt kê đầy đủ các mục theo chính sách thông báo công khai trước 28 ngày của Ủy ban.

 • Mọi tài liệu nếu quý vị gửi đến văn phòng của Ủy ban sẽ không được chấp nhận. Ủy ban không chấp nhận các tài liệu gửi qua fax.

 • Theo quyết định của Giám đốc Y tế HERC, nếu chủ đề không đáp ứng tiêu chuẩn cho một bài thuyết trình chính thức dài 10 phút, quý vị có thể đưa ra bình luận công khai bằng văn bản hoặc bằng lời nói (tối đa ba phút), như được mô tả ở trên trong phần “Bình luận bằng lời nói về một chủ đề không có trong chương trình làm việc. " Sau đó, Ủy ban có thể quyết định chọn chủ đề này để thảo luận thêm tại một cuộc họp trong tương lai.

 • Đối với các chủ đề đã được phê duyệt, chủ tọa sẽ cho phép tối đa 10 phút trong chương trình làm việc để quý vị trình bày. Chủ tọa có thể cho phép thêm thời gian để các thành viên thảo luận về bình luận của quý vị và trao đổi với quý vị.

HERC cố gắng sử dụng bằng chứng tốt nhất hiện có để ra quyết định. Chúng tôi khuyến khích quý vị đưa ra bằng chứng thuyết phục nhất liên quan đến chủ đề quý vị trình bày. Xem lại Tuyên bố về Chất lượng Bằng chứng của HERC để hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn xét duyệt của Ủy ban.

​Đối với những người không thông thạo tiếng Anh hoặc bị khuyết tật, chúng tôi có thể cung cấp trợ giúp miễn phí.  Ví dụ: thông dịch viên ngôn ngữ nói, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, phụ đề CART, chữ nổi Braille, bản in khổ chữ lớn, bảng ghi chép, thay đổi nền tảng trực tuyến.

Nếu quý vị cần trợ giúp với các dịch vụ này hoặc các dịch vụ liên quan khác, vui lòng liên lạc với Daphne Peck, 503-373-1985 (âm thoại), herc.info@oha.oregon.gov ít nhất 48 giờ làm việc trước giờ họp.

Chấp nhận tất cả các cuộc gọi tiếp âm. Để đảm bảo tốt nhất khả năng cung cấp hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay cả khi quý vị chỉ đang cân nhắc tham dự cuộc họp. Quý vị đưa ra yêu cầu càng sớm, chúng tôi càng có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của quý vị.