Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon.gov Homepage

Metrics and Scoring Committee

Overview

Metrics and quality measures are used by the Oregon Health Authority to determine whether Coordinated Care Organizations (CCOs) are effectively and adequately improving care, making quality care accessible, eliminating health disparities, and controlling costs for the populations that they serve.

The Metrics and Scoring Committee was established in 2012 by Senate Bill 1580 for the purpose of recommending outcomes and quality measures for Coordinated Care Organizations (CCOs). The nine members are appointed by the Director of the Oregon Health Authority and serve two-year terms. Membership must include:

  • Three members at large;
  • Three individuals with expertise in health outcomes measures; and
  • Three representatives of coordinated care organizations.

The committee is responsible for identifying outcome and quality measures, including measures of outcome and quality for ambulatory care, chemical dependency and mental health treatment, oral health care and all other health services provided by CCOs.

The Oregon Health Authority is currently accepting applications for membership on the Metrics and Scoring Committee. We are especially interested in applicants with experience in health equity. Applications are accepted on a rolling basis. Applications for those not appointed at this time will be saved and considered for future vacancies. Click here to download the application.

To apply: Complete these two steps:

1. Submit (i) completed application and (ii) your resume or biosketch to metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

2. Fill out the Oregon Health Policy Board Committee Membership survey: https://dhsohahpa.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ykfoHTXzMLgGVM

Both parts of the application must be submitted for an application to be considered complete.

The Oregon Health Authority is currently accepting applications for membership on the Metrics and Scoring Committee. We are especially interested in applicants with experience in health equity. Applications are accepted on rolling basis. Applications for those not appointed at this time will be saved and considered for future vacancies. Click here to download the application.

To apply: Complete these two steps –

1. Submit (i) completed application and (ii) your resume or bio sketch to metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

2. Fill out the Oregon Health Policy Board Committee Membership application survey: 

https://dhsohahpa.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ykfoHTXzMLgGVM

Both parts of the application must be submitted for an application to be considered complete.

El Oregon Health Authority actualmente acepta solicitudes para formar parte del Comité de métricas y puntuación. Estamos interesados especialmente en solicitantes con experiencia en equidad sanitaria. Se aceptan solicitudes de forma permanente. Las solicitudes de las personas que no se designen en esta ocasión se guardarán y se tendrán en cuenta para futuras vacantes. Haga clic aquí para descargar la solicitud.

Cómo presentar la solicitud: Lleve a cabo estos dos pasos:

1. Envíe (i) la solicitud completada y (ii) su currículum o perfil biográfico a metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

2. Complete la encuesta sobre la solicitud para formar parte del Consejo de Políticas de Salud de Oregon: https://dhsohahpa.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ykfoHTXzMLgGVM

Es necesario llevar a cabo ambos pasos del proceso para que la solicitud se considere completa.


​Cơ quan Y tế Oregon (OHA) hiện đang chấp nhận đơn đăng ký trở thành hội viên của Ủy ban Đo lường và Chấm điểm. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những ứng viên có kinh nghiệm về công bằng y tế. Đơn đăng ký được chấp nhận trên cơ sở cuốn chiếu Hồ sơ của những người không được bổ nhiệm vào thời điểm này sẽ được lưu lại và xem xét cho các vị trí tuyển dụng trong tương lai. Hãy nhấp vào đây để tải xuống đơn đăng ký.

Để nộp đơn: Hãy hoàn tất hai bước này –

1. Gửi (i) đơn đã điền đủ thông tin và (ii) sơ yếu lý lịch hoặc bản phác thảo tiểu sử của quý vị tới metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

2. Điền vào khảo sát đơn đăng ký Thành viên của Ủy ban Chính sách Y tế Oregon: https://dhsohahpa.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ykfoHTXzMLgGVM

Cả hai phần của đơn đăng ký phải được gửi để đơn đăng ký được coi là hoàn chỉnh.

Управление здравоохранения штата Орегон в настоящее время принимает заявления на участие в Комитете по показателям и оценке. Мы особенно заинтересованы в кандидатах с опытом работы в области обеспечения равенства в вопросах здравоохранения. Заявления принимаются на постоянной основе. Заявления тех, кто не был назначен в данное время, будут сохранены и рассмотрены для заполнения вакансий в будущем. Нажмите здесь, чтобы скачать заявление.

Для подачи заявления: выполните эти два шага:

1. Отправьте (i) заполненное заявление и (ii) ваше резюме или биографический очерк на адрес электронной почты metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

2. Заполните анкету-заявление на участие в Комитете Совета по вопросам политики в области здравоохранения штата Орегон: https://dhsohahpa.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ykfoHTXzMLgGVM

Чтобы заявление считалось оформленным, необходимо отправить обе части заявления.

俄勒冈州卫生局目前正在接受指标和评分委员会成员申请。我们对在健康公平方面具有经验的申请人特别感兴趣。以滚动形式接受申请。此时未被指定选中的申请将被保存起来,并在未来出现的空缺中得以考虑。单击此处下载申请表

如要申请:完成这两个步骤 ——

1. (i) 填妥的申请表和 (ii) 您的简历或简介提交至 metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

2. 填写俄勒冈州卫生政策委员会成员申请调查表:https://dhsohahpa.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ykfoHTXzMLgGVM

申请的两部分都必须提交,才能被认为是完整的申请。


Committee vision: Continue to lead on, and expand influence of, incentive measures to improve the health of Oregonians, through health system transformation and cross-system collaboration.

Upcoming Meetings


Archived Meetings

Next Meeting

Meeting Archive

The Metrics and Scoring Committee is a public body that accepts and welcomes public comments related to discussion topics. Read the public testimony guide to learn more.

Contact Us

Program Questions: 
metrics.questions@odhsoha.oregon.gov

Media Inquiries:
Amy Bacher, Communications
amy.bacher2@oha.oregon.gov
(503) 405-5403

Subscribe to receive email updates.