Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

DEQ Trực Tuyến Của Quý Vị

Dự Án Hiện Đại Hóa Đã Bắt Đầu:

Trong hai năm tới, chúng tôi sẽ nâng cấp và tổ chức hợp lý cách nhận, xử lý và chia sẻ thông tin tại Sở Quản Lý Chất Lượng Môi Trường (DEQ). Đây là một nâng cấp quan trọng và thú vị về cách chúng tôi tiến hành công việc hiện tại, dành cho cả nội bộ và công chúng. Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Môi Trường mới của chúng tôi, được gọi tắt là DEQ Trực Tuyến Của Quý Vị, sẽ cung cấp một hệ thống trực tuyến dễ sử dụng và trực quan để kết nối với DEQ.

Trong hai năm tới, nhiều chương trình điều tiết của DEQ sẽ chuyển sang trực tuyến. Mục tiêu của chúng tôi đối với DEQ Trực Tuyến Của Quý Vị là:

  • Làm cho các dịch vụ của chúng tôi dễ tiếp cận đến các bên liên quan và công chúng
  • Giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và tài nguyên khi nộp hồ sơ
  • Hợp lý hóa các quy trình của DEQ và giảm các chi phí hiện tại liên quan đến thu thập và duy trì dữ liệu được gửi
  • Cung cấp thời gian xử lý nhanh hơn để cấp bản quyền/chứng nhận/giấy phép
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo điện tử liên bang
  • Để cải thiện tính minh bạch và công khai quản lý dữ liệu môi trường có sẵn

Cuối cùng, DEQ Trực Tuyến Của Quý Vị sẽ giúp người dân Oregon làm việc với DEQ dễ dàng hơn.

Cách thức mới và tốt hơn để làm việc với DEQ

Đến với Sở Quản Lý Chất Lượng Môi Trường Oregon: Một công cụ được sắp xếp hợp lý cho cộng đồng và những ai làm việc với DEQ.

check markNộp đơn và gia hạn

Nộp hoặc xin gia hạn đơn, giấy phép, chứng nhận, bản quyền, khiếu nại và nhiều hơn nữa.

payThanh toán điện tử

Thanh toán hóa đơn, lệ phí, tền phạt và các khoản thanh toán trực tuyến khác bằng séc điện tử hoặc thẻ tín dụng.

dashboardBảng điều khiển

Kiểm tra trạng thái của các đơn đã nộp, các nghĩa vụ báo cáo sắp tới, ngày gia hạn giấy phép/bản quyền, các đợt kiểm tra theo lịch, thanh toán hóa đơn trực tuyến hoặc trao đổi thư từ với DEQ.

searchTruy cập các hồ sơ

Dễ dàng truy cập các hồ sơ có sẵn công khai (ví dụ: các đơn có hiệu lực, giấy phép cuối cùng, thông cáo, v.v.) và các thông tin chung khác

ydo logo

Vì sao có thay đổi này?

Các hoạt động và các ngành công nghiệp mà chúng tôi điều tiết, cùng với công chúng, cần cách truy cập thông tin tốt hơn, thời gian xử lý nhanh hơn và phương thức thanh toán dễ dàng hơn. Chúng tôi đang làm việc để đáp ứng những nhu cầu đó.

Các bước tiếp theo?

Các chương trình điều tiết sẽ chuyển sang hệ thống trực tuyến mới theo từng giai đoạn. DEQ sẽ kết nối với các doanh nghiệp và cộng đồng bị ảnh hưởng để giúp họ chuyển sang sử dụng DEQ Trực Tuyến của Quý vị. Các tài nguyên bổ sung cũng sẽ được cung cấp để giúp công chúng truy cập thông tin từ hệ thống.