Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Hướng Dẫn Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

Việc tạo ra và tích tụ chất thải nguy hại tại chỗ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường, vì vậy quý vị chỉ có thể lưu giữ chất thải đó trong thời gian ngắn nếu không có giấy phép. Trước khi vận chuyển chất thải đó để thải bỏ hoặc tái chế, quý vị có trách nhiệm quản lý an toàn chất thải đó, bao gồm lưu trữ an toàn, xử lý an toàn, ngăn ngừa tai nạn và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp theo quy định của liên bang và Oregon.


Liên Hệ

Gửi email cho chúng tôi tại: hazwaste@deq.oregon.gov