Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Quy Tắc về Chất Thải Nguy Hại tại Oregon

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, Sở Chất Lượng Môi Trường (Department of Environmental Quality, DEQ) đã thông qua một phiên bản sửa đổi của Quy Tắc Định Nghĩa về Chất Thải Rắn của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường. DEQ không thông qua các loại trừ mới về vật liệu thứ cấp nguy hại. Các thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. 

Truy cập trang web xây dựng quy tắc của DEQ để biết thông tin về cuộc họp ủy ban cố vấn và sự tham gia của công chúng, cũng như các liên kết đến báo cáo và phần thuyết trình của nhân viên Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường.

Bên dưới, trong phần “Định Nghĩa về Chất Thải Rắn", quý vị sẽ tìm thấy các liên kết đến tờ thông tin, tài liệu hướng dẫn và các tài liệu giáo dục khác liên quan đến quy tắc này. 

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, DEQ đã thông qua các sửa đổi cho năm phần trong quy tắc hành chính Oregon quản trị việc xử lý, lưu trữ và thải bỏ chất thải nguy hại (Phân Khu 100, 101, 102, 120 và 135) và các sửa đổi liên quan đối với quy tắc của Oregon quản trị việc tuân thủ và thực thi các chương trình của cơ quan (Phân Khu 12). Tổng cộng, các sửa đổi quy tắc chỉnh sửa, cập nhật hoặc điều chỉnh chín yếu tố của Chương 340 trong Quy Tắc Hành Chính Oregon. Các thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 

Việc xây dựng quy tắc này bao gồm các quy tắc liên bang được thông qua theo tham chiếu, có nghĩa là không có thay đổi từ ngôn ngữ đã được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) thông qua, và các quy tắc liên bang được thông qua kèm sửa đổi cụ thể theo Oregon. Năm quy tắc đòi hỏi sự thông qua để cho phép DEQ Oregon giữ ủy quyền trong việc vận hành chương trình chất thải nguy hại thuộc Đạo Luật Bảo Tồn và Phục Hồi Tài Nguyên (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) thay cho EPA tại Oregon. Các mục đó được ghi chú trong danh sách bên dưới bằng dấu hoa thị (*). Các sửa đổi bổ sung là không bắt buộc để tiếp tục được ủy quyền và sẽ cho phép Oregon duy trì và triển khai Chương Trình Chất Thải Nguy Hại mang tính bảo vệ, phản ánh khoa học hiện tại và các phương pháp thực hành tốt nhất. Truy cập trang web xây dựng quy tắc của cơ quan để biết thông tin về cuộc họp ủy ban cố vấn và sự tham gia của công chúng, cũng như các liên kết đến báo cáo và phần thuyết trình của nhân viên Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường.

Bên dưới, trong phần “Đã Thông Qua kèm Sửa Đổi Cụ Thể theo Oregon" và “Đã thông qua không kèm thay đổi về ngôn ngữ quy tắc liên bang", quý vị sẽ tìm thấy các liên kết đến những nguồn lực hiện có trên web cũng như tờ thông tin và chương trình đào tạo của DEQ. ​

​​

Quy Tắc Cải Thiện Nguồn Phát Sinh Chất Thải Nguy Hại*

Tiêu Chuẩn Quản Lý đối với Dược Phẩm Dạng Chất Thải Nguy Hại*

Hiện Đại Hóa Xác Định Chất Lỏng Dễ Bắt Lửa

​​

Gia Tăng Tái Chế: Thêm Bình Xịt Aerosol vào Quy Định Chất Thải Phổ Quát

Quản Lý An Toàn Túi Khí Đã Thu Hồi

Sửa đổi Danh Sách P075 đối với Nicotine – GHI CHÚ: Sửa đổi này là một phần thuộc Thông Báo của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang giống với Tiêu Chuẩn Quản Lý Dược Phẩm Dạng Chất Thải Nguy Hại; xem các liên kết liên quan bên trên để biết thông tin về sửa đổi này. 

Hệ Thống Quản Lý Chất Thải Nguy Hại: Phí Người Dùng đối với Hệ Thống Kê Khai Chất Thải Nguy Hại Điện Tử và Sửa Đổi đối với Quy Định Kê Khai*

Hệ Thống Xuất Khẩu Tự Động: Sửa Đổi về Xuất Khẩu-Nhập Khẩu Chất Thải Nguy Hại*

Xác Định Tính Bảo Mật đối với Các Tài Liệu Xuất Khẩu và Nhập Khẩu Chất Thải Nguy Hại*

​​

Nguồn lực bổ sung

Tài liệu Xây Dựng Quy Tắc Phí Chất Thải Nguy Hại năm 2019  được lưu trữ trong Hệ Thống Quản Lý Hồ Sơ của Oregon.

​​

​​

Liên Hệ

Ellie Brown, 503-229-6742

Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua tin nhắn hoặc email về việc xây dựng quy tắc RCRA trong tương lai qua GovDelivery